Előzmények

A szerződő felek megállapítják, hogy a Megbízott fényképészettel és reklámügynöki tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaság.

Megbízó kijelenti, hogy 18. életévét betöltött cselekvőképes nagykorú, vagy olyan 18. életévét be nem töltött kiskorú, aki rendelkezik jelen szerződés megkötésére vonatkozó, a törvényes képviselőjétől (szülői, gyám) származó írásos hozzájárulással.

A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. Mellékletben foglalt Fotózási Csomagra és Díjazásra vonatkozó feltételek.

Fogalmak

Fotózási csomag: Megbízó által megrendelt, 1. sz. Mellékletben foglalt, jelen szerződés szerinti fotózási- és egyéb szolgáltatások összessége, amelynek teljesítésére Megbízott kötelezettséget vállal.

Regisztráció: Megbízó által megrendelt, 1. sz. Mellékletben foglalt, Fotózási Csomaghoz tartozó, Megbízott által teljesítendő kötelezettség, amelynek alapján a Megbízó adatait elektronikus úton nyilvántartásba (adatbázis) veszi, valamint a jelen szerződés szerint kiválasztásra kerülő képeket, kódszám megjelölése mellett nyilvánosságra hozza a saját honlapján (www.smileyfoto.hu) vagy facebook oldalán (https://www.facebook.com/smileyfoto.hu). A Regisztráció időtartama egy év, amely a teljes díj kifizetésének napját követő nappal kezdődik.

A megbízási szerződés tárgya

A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat, hogy (i) jelen szerződésben foglalt feltételekkel, megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel, a tőle elvárható legjobb minőségben végezze el a fotózásra vonatkozó megbízást, (ii) egyéb 1. sz. Mellékletben részletesen meghatározott feladatokat lásson el.

A Megbízott a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a fenti feladatok elvégzésére.

Jogok és kötelezettségek

A Megbízott köteles jelen szerződés szerinti fotózási és egyéb feladatainak maradéktalan elvégzésére.
A Megbízott köteles a választott Fotózási Csomagban foglaltakat, jelen szerződésben vállalt határidőre teljesíteni.
A Megbízott köteles a Megbízó személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kezelni.
A Megbízott jogosult a fotózáshoz harmadik személyt (fotóst) igénybe venni.

A Megbízó köteles a Megbízottnak jelen szerződés szerinti feladatok elvégzéséért az 1. sz. Mellékletben foglalt Díjat fizetni.
A Megbízó köteles a fotózáson megjelenni, a Megbízottal egyeztetett időpontban és helyszínen.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fotózáshoz használt eszközök jelentős anyagi értékkel bírnak, és kötelezettséget vállal arra, hogy a fotózáson, a fotós eszközökben, továbbá a stúdióban, és annak berendezéseiben általa okozott esetleges kárt teljes mértékben megtéríti.
A Megbízó jogosult az általa választott Fotózási Csomag szerinti fényképek átvételére, illetve letöltésére.

Teljesítés, határidők

A Megbízott köteles a teljes Díj megfizetését követő egy héten belül lehetővé tenni a Megbízó részére, hogy az általa választott Fotózási Csomag szerinti darabszámnak megfelelő digitális képeket letölthesse a Megbízott által megadott URL címről, amelyről Megbízott elektronikus úton értesíti a Megbízót.
Az értesítést követően a Megbízónak egy hét áll rendelkezésére:

  • hogy a megadott URL címről letöltse a képeket. Ha ezen az időn belül nem kap értesítést a Megbízott a letöltéssel kapcsolatban, és ismételt értesítésre sem történik reakció, a Megbízott jogosult a képek interneten történő elérhetőségét megszüntetni. Ebben az esetben a képeket a Megbízó külön egyeztetetés alapján veheti át a Megbízottól a teljes Díj megfizetését követő egy éven belül;
  • hogy előhívásra kiválassza a Fotózási Csomag szerinti papír alapú képeket. Amennyiben a Megbízó a fenti jogával nem él, úgy a Megbízott ezt nem fogja megtenni helyette, és mindaddig amíg ez nem történik meg nem esik késedelembe a saját szolgáltatásával sem. Ebben az esetben a Megbízó külön egyeztetetés alapján gyakorolhatja a kiválasztási jogát a teljes Díj megfizetését követő egy éven belül;
  • hogy kiválassza a regisztrációhoz szükséges weblapon megjelenő képeket, amennyiben Fotózási Csomag regisztrációt is tartalmaz (STANDARD Fotózási Csomag). Megbízó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem választ weblapon megjelenő képeket, ebben az időszakban, akkor ezeket a képeket a Megbízott fogja kiválasztani szakmai szempontokat figyelembe véve.

A papír alapú képek kiválasztása után, a kiválasztást követő 10 munkanapon belül történik a képek előhívása és postázása, amelyről a Megbízott elektronikus úton értesíti a Megbízót.
Megbízónak lehetősége van utánrendelésre is a regisztráció ideje alatt, amelynek költségeit a Megbízott honlapja tartalmazza.

Díjfizetés

A Megbízó vállalja, hogy az 1. sz. Mellékletben foglalt Díjat a helyszínen készpénzben megfizeti Megbízott részére. Amennyiben igényt tart részletfizetésre, és a fizetendő összeg meghaladja a legkisebb csomag értékét, a kifizetést megteheti két részletben is. Az első részletet a helyszínen kell készpénzben kiegyenlíteni, ami minimum a kiscsomag ára kell, hogy legyen, a fennmaradó összeget pedig legkésőbb 30 napon belül köteles átutalással vagy készpénzben megfizetni Megbízott részére.

Szerzői jog, felhasználási jog

A szerzői jogi törvény rendelkezése értelmében jelen szerződés keretében elkészült fotók szerzői joga, a fotók szerzőjét, alkotóját, és előhívóját illetik meg. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a fotózáshoz harmadik személyt vesz igénybe, úgy az elkészült fotókra felhasználási jogot szerez.
A Megbízó jelen szerződés aláírásával engedélyezi a Megbízott illetve a fotós számára a fotók utólagos szerkesztését, módosítását, beleértve de nem korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Megbízó számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti fotókhoz képest.
A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a róla készült képeket a Megbízott saját célra (honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámjaiban, stb.) felhasználja reklám céllal, referenciaként.
A Megbízó jelen szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez. Joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl. facebook) felhasználni valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra. A Megbízó elfogadja, hogy az elkészült fotókon kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat. A Megbízó elfogadja, hogy jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a képeket. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a Megbízottól a felhasználási feltételekről, díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a Megbízott jogosult a Megbízó ellen jogi lépéseket tenni, és kártérítést követelni.

A szerződés megszüntetése

Jelen szerződést a felek az aláírástól kezdődően, a teljes Díj megfizetését követő 1 éves határozott időre kötik.
A felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Amennyiben a szerződést jövőre nézve szüntetik meg, úgy a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.
Emellett mindkét fél jogosult a jelen szerződést írásban, harminc napos felmondási idővel rendes felmondással megszüntetni. Felmondás esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a felmondás előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.
Bármelyik fél jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, amennyiben a másik fél a jelen jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül, ha a szerződésszegő magatartást bármely fél a másik fél írásbeli felszólítása után sem szünteti meg. A rendkívüli (azonnali hatályú) felmondást meg kell előznie a kötelesség megszegésének megszüntetésére figyelmeztető írásbeli felszólításnak, amelyben a szerződésszegően eljáró felet fel kell szólítani arra, hogy a szerződésszerű állapotot az ésszerűen elvárható legrövidebb határidőn belül állítsa helyre.

Titoktartás

Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek.
A felek megállapodnak, hogy regisztráció esetén a Megbízott kizárólag kódszám megjelölése mellett hozhatja nyilvánosságra a képeket a honlapján.

Adatkezelés

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes, vagy egyéb adatot tartalmazó információt a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő fél kártérítési felelősséggel tartozik.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen részt bármelyik fél erre irányuló igénye esetén a felek olyan rendelkezéssel pótolják, amely a felek a Szerződés megkötéskori szándékának leginkább megfelel.
A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.